Bolnikove pravice in dolžnosti

Bolnikove pravice

Pravica do dostopa do zdravstvene oskrbe
Pravica do enakopravnega dostopa in obravnave pri zdravstveni oskrbi.
Pravica do proste izbire zdravnika in izvajalca zdravstvenih storitev.
Pravica do primerne, kakovostne in varne zdravstvene oskrbe.
Pravica do spoštovanja pacientovega časa.
Pravica do obveščenosti in sodelovanja.
Pravica do samostojnega odločanja o zdravljenju.
Pravica do upoštevanja vnaprej izražene volje.
Pravica do preprečevanja in lajšanja trpljenja.
Pravica do drugega mnenja.
Pravica do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo.
Pravica do varstva zasebnosti in varstva osebnih podatkov.
Pravica do obravnave kršitev pacientovih pravic.
Pravica do brezplačne pomoči pri uresničevanju pacientovih pravic.

V poteku zdravljenja je bolnik dolžan:

Dejavno sodelovati pri varovanju, krepitvi in povrnitvi lastnega zdravja.
V času bolezni ravnati v skladu s prejetimi strokovnimi navodili in načrti zdravljenja, v katere je ustno oziroma pisno privolil.
Dati pristojnemu zdravniku in drugim pristojnim zdravstvenim delavcem vse potrebne in resnične informacije v zvezi s svojim zdravstvenim stanjem, ki so mu znane in so pomembne za nadaljno zdravstveno oskrbo, zlasti podatke o svojih sedanjih in preteklih poškodbah ter boleznih in njihovem zdravljenju, morebitnih alergijah in zdravilih, ki jih uživa.
Obvestiti zdravstvene delavce o nenadnih spremembah zdravstvenega stanja, ki se pojavijo med zdravljenjem.
Biti obziren in spoštljiv do zasebnosti in drugih pravic ostalih bolnikov ter zdravstvenih delavcev.
Spoštovati objavljene urnike, hišni red in predpisane organizacijske postopke izvajalcev zdravstvenih storitev.
V roku 14 dni po opravičenem izostanku ustno ali pisno obvestiti izvajalca zdravstvenih storitev o morebitnem izostanku na pregled in zdravljenje.

Zastopnik bolnikovih pravic

Skladno z 58.členom Zakona o pacientovih pravicah (Uradni list RS 15/2008) objavljamo pristojno osebo (varuh bolnikovih pravic v naši ustanovi) za sprejem in obravnavo zahteve za obravnavo kršitve pacientovih pravic v naši ustanovi Arbormea. Zahteva se lahko vloži med uradnimi urami pisno, po telefonu ali osebno po predhodnem naročilu.
Naslov varuha bolnikovih pravic v naši ustanovi:

Tomo Šeme, univ. dipl. prav.
Arbor mea d.o.o.
Savska cesta 10
1000 Ljubljana
Tel.: 01 280 32 70

Lokacije

Ljubljana

Ambulantni pregledi
Ambulatorij
Savska cesta 10
1000 Ljubljana, Slovenia

00 386 1 280 3284

Ljubljana

Ambulantni pregledi,
Operativni posegi
Medicinski center Ljubljana (MCL)
Vilharjev podhod 1
1000 Ljubljana, Slovenia

00 386 1 280 3284

Nova Gorica

Ambulantni pregledi
Center Medartis
Gradnikove brigade 63
5000 Nova Gorica, Slovenia

00 386 5 922 8381

Golnik

Operativni posegi
Bolnišnica Golnik
Golnik 36
4204 Golnik, Slovenia

00 386 4 256 9117